ABC pacjenta

Pacjent ma prawo do:

  • Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej
  • Informacji o swoim stanie zdrowia
  • Zachowania tajemnicy informacji z nim związanych
  • Wyrażania zgody na udzielanie  świadczeń zdrowotnych
  • Poszanowania intymności i godności pacjenta
  • Dostępu do dokumentacji medycznej, dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń
  • Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii, albo orzeczenia lekarza
  • Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
  • Opieki duszpasterskiej
  • Przechowywania rzeczy wartościowych w depozyciePodstawa prawna: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r.